Game Đấu La Đại Lục 3D - Hồn Sư Đối Quyết
Sự KiệnTHỨC TỈNH VÕ HỒN - SP Sát Lục Chi Vương Đường Thần Trở Lại

THỨC TỈNH VÕ HỒN - SP Sát Lục Chi Vương Đường Thần Trở Lại

15/08

 🔥 THỨC TỈNH VÕ HỒN - SP Sát Lục Chi Vương Đường Thần Trở Lại🔥

[Thời Gian Mở Hồ Thẻ]

05:00 16/8/2023- 05:00 25/8/2023

[Điều Kiện Mở Hồ Thẻ] Người chơi ≥ Lv.23 mở

[Giới Thiệu Hồ Thẻ]

Hồn Sư của Hồ Thẻ Tu La Giáng Thế trên SSR tỷ lệ thức tỉnh bằng 3%, khi nhận Hồn Sư trên SSR, có 12.5% tỷ lệ nhận Hồn Sư Đường Thần SP. Hồ Thẻ tương ứng sở hữu Điểm May Mắn, đạt 60 Điểm, lần sau rút chắc chắn nhận Hồn Sư SSR hoặc SP; Người chơi trong Hồ Thẻ Thủ Hoàng U Uẩn mỗi thức tỉnh tối đa 400 lần chắc chắn nhận Đường Thần.

[Cầu Nguyện Hải Thần]

Khi người chơi sở hữu Đường Thần, mở Hồ Thẻ Cầu Nguyện Hải Thần, tiến hành cầu nguyện Hồn Hoàn Thần Tứ. Tổng tỷ lệ thức tỉnh Cầu Nguyện Hải Thần (kèm gốc) 0.5%, sở hữu Điểm May Mắn, đạt 60 Điểm, lần sau rút chắc chắn nhận Hồn Sư SSR, Hồn Sư SP hoặc Hồn Cốt SSR, người chơi trong Hồ Cầu Nguyện Hải Thần cầu nguyện 300 lần gốc nhận 1 Hồn Cốt SSR.

Trong sự kiện mỗi người chơi tối đa nhận 1  Hồn Hoàn Thần Tứ, nếu người chơi trong Cầu Nguyện Hải Thần của lần sự kiện này đã nhận Hồn Cốt SSR trong 300 lần cầu nguyện đầu tiên, lần rút tiếp theo sẽ không nhận được Hồn Cốt SSR.

* Quà tích lũy:

  • Khi quay đạt 30 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra 
  • Đường Thần)
  • Khi quay đạt 45 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Đường Thần)
  • Khi quay đạt 70 lần: Rương chọn Hồn sư SSR/SP ngẫu nhiên(có tỷ lệ ra Đường Thần)
  • Khi quay đạt 120 lần: Hồn cốt đầu 3 sao tự chọn
  • Khi quay đạt 190 lần: Quà Đường Thần Tự Chọn 
  • Khi quay đạt 300 lần: Quà Hồn Cốt Đường Thần Tự Chọn

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ